» Doporučení a stanoviska » Doporučení České vakcinologick...
13. 12. 2023

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP k dodatkům lékařských zpráv obsahujících stanovisko k očkování rizikových skupin pacientů

13. prosince 2023

V České republice stále přetrvává nízká proočkovanost nejvíce zranitelných skupin obyvatel, včetně pacientů s vybranými chronickými onemocněními. Mezi takové patří zejména pacienti s chronickým onemocněním srdce, cév, plic, ledvin, metabolickým onemocněním. Příkladem nízké proočkovanosti, je očkování proti chřipce, kde je Světovou zdravotnickou organizací doporučena minimální proočkovanost 75 %. Proočkovanost v České republice proti chřipce v sezóně 2022/2023 u osob ve věku 65 a více let léčených s kardiovaskulárním onemocněním byla 25,0 %, s chronickou obstrukční plicní nemocí 24,9 %, s onemocněním ledvin 26,3 %, s diabetes mellitus 21,8 %, s astma bronchiale 10,4 %. Podobně je nízká proočkovanost proti pneumokokovým onemocněním u seniorů nebo u pacientů s vybranými chronickými onemocněními. Z 2 159 855 osob ve věku nad 65 let žijících ke konci roku 2021 je očkováno proti pneumokokovým onemocněním pouze 25,0 %. Proočkovanost pacientů s imunodeficitem, po transplantaci krvetvorných buněk, po prodělaném pneumokokovém, meningokokovém onemocnění je 25,4 %, resp. 25,9 %, resp. 36,1 %, resp, 28,5 %. Proočkovanost pacientů s hypo/asplenií je 67,6 %.

Zvýšení proočkovanosti zranitelných skupin osob je komplexní a vzájemně se doplňující proces, do kterého se kromě tradičních odborností praktických lékařů pro děti a dorost, praktických lékařů pro dospělé a epidemiologů, musí zapojit více odborností, včetně ambulantních a nemocničních specialistů. Někdy se stává, že očkování, které je doporučeno praktickým lékařem, není současně doporučeno lékařem specialistou, který nevydá žádné stanovisko k očkování. Pacientem je tato situace vnímána jako nesouhlas s očkováním lékařem, které je specialistou pro jeho, často závažné chronické onemocnění a kterému nejvíce důvěřuje. Očkování při tom může zabránit vzniku nebo závažnému průběhu infekčních onemocnění

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP doporučuje uvádět do souhrnu lékařských zpráv následující stanovisko pro očkování, jako doporučení pro vybrané skupiny chronicky nemocných pacientů. Jedná se zejména o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním, onemocněním plic, včetně astma bronchiale, s onemocněním ledvin, s diabetes mellitus:

„Pacienti s chronickými onemocněními se mají očkovat. Doporučeno je očkování proti chřipce, covidu-19, pneumokokům, další vakcíny jsou indikované dle věku a rizika.“

Uvedená stanoviska, jako součást lékařské zprávy budou oporou nejenom pro pacienty, ale také pro jejich praktické lékaře.

Schváleno výborem České vakcinologické společnosti ČLS JEP dne 13. prosince 2023

Stáhnout jako PDF

Mohlo by Vás zajímat

V současné době jsou praktičtí lékaři pro děti a dorost ze strany rodičů opakovaně žádáni o doočkování jejich dosud neočkovaných dětí (tj. dětí neočkovaných na přání rodičů nebo z jakýchkoliv jiných než zdravotních indikací, včetně doočkování dětí cizinců). Hlavními důvody bývá plánovaný nástup do předškolního zařízení, pominutí obavy z očkování při dosaženém věku dítěte nebo dlouhodobý pobyt dětí cizinců.

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

K očkování proti tetanu v dospělosti je v rámci pravidelného očkování používána monovakcína s obsahem 40 IU/ml tetanického anatoxinu. Vakcína se aplikuje hluboko intramuskulárně, přednostně do deltového svalu. V dospělém věku se provádí očkování proti tetanu k zajištění dostatečné protekce získané primovakcinací v dětství nebo při poranění a nehojících se ranách. Poslední booster dávka dětského věku je podle očkovacího kalendáře aplikovaná v 10-11 letech (u osob narozených v roce 1999 a později) nebo ve 14 letech (u osob narozených v roce 1998 a dříve).

Aspirace při očkování je proces, během kterého se zpětným tahem za píst stříkačky s vakcínou přesvědčíme, zda vakcínu při parenterálním podání neaplikujeme do krevní cévy. Aspirace, zejména při intramuskulární aplikaci, je stále běžně rozšířenou praxí, která byla doporučována po desetiletí i přes to, že pro její opodstatněnost není dostatek vědeckých důkazů.

Respirační syncytiální virus (RSV) patří k nejčastějším příčinám hospitalizace pro infekce dolních cest dýchacích v kojeneckém věku. RSV infekce nemají žádnou kauzální terapii. Léčba je pouze podpůrná a mnohdy zahrnuje intenzivní péči. Od roku 2023 jsou k dispozici nové možnosti prevence RSV infekcí v kojeneckém věku prostřednictvím pasivní imunizace kojence očkováním těhotné matky nebo podáním monoklonálních protilátek v novorozeneckém nebo kojeneckém věku.