» Zásady ochrany osobních údajů
31. 3. 2023

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:

Česká vakcinologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Sokolská 490/31, 120 26 Praha 2
IČO: 004 44 359
(dále také jen „Správce“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů (fyzických osob) na základě uděleného souhlasu, v souladu s oprávněným zájmem, na základě vzájemného smluvního vztahu či z důvodů stanovených právními předpisy.
 2. Zpracování osobních údajů je Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 3. Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další.
 4. Správce provádí zpracování osobních údajů zejména v následujících oblastech: členská evidence, zpracování mezd, smluvní a účetní agenda, předplatné časopisů (nakladatelské tiskové oddělení), provoz webu a s ním spojených služeb na www.vakcinace.eu a další.
 5. Správce zpracovává jmenné a adresné údaje subjektů údajů. Předmět činnosti správce a předmětem zpracování osobních údajů nejsou zvláštní kategorie údajů, není-li uvedeno jinak.

II. Doba uchování údajů

 1. Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu:
  • V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 10 let po jeho ukončení (a to z důvodů možných nároků smluvních stran).
  • Po dobu 10 let od posledního využití služby uživatelem.
  • Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem.

III. Práva subjektů údajů

 1. Správce zaručuje subjektům údajů zejména následující práva, která vychází z nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jakož i další v souladu s platnou legislativou:
  • Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům.
  • Subjekty údajů mají právo opravu, doplnění nebo výmaz osobních údajů.
  • Subjekty údajů mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
  • Subjekty údajů mají právo požadovat, aby jejich osobní údaje nebyly předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (a to i profilování).
  • Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
  • Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
  • Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.
  • Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n.

IV. Cookies

 1. Správce při provozu svých služeb v rámci internetu využívá cookies. Informace o užití cookies naleznete zde: https://www.vakcinace.eu/cookies.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Správce při zpracování údajů dle shora vymezených účelů využívá zpracovatele, a to vč. zpracovatelů pro zajištění technického chodu svých služeb. Správce zajistil, že uvedení zpracovatelé garantují ochranu osobních údajů v minimálně stejném rozsahu, jako garantuje sám těmito zásadami a povinnostmi dle právních předpisů. Správce výslovně uvádí, že správu webu www.vakcinace.eu a digitalizaci a zpřístupnění digitalizovaných periodik vydávaných ČVS ČLS JEP, zajišťuje společnost PEARS HEALTH CYBER EUROPE, s.r.o., sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 14058987, která je v postavení zpracovatele osobních údajů.
 2. Správce při své činnosti nepředává osobní údaje mimo země Evropské unie.
 3. Uživatel je v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv oprávněn obrátit na email případně na kontaktní údaje správce uvedené na webu www.vakcinace.eu.
 4. Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této oblasti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 31. 3. 2023.