» Doporučení a stanoviska » Kontraindikace očkování proti...
7. 1. 2022

Kontraindikace očkování proti onemocnění covid‑19

NIZP, sekce imunologická a vakcinologická, 15. prosince 2021

V případě aplikace očkovací látky proti nemoci covid‑19, je nezbytné před každým podáním očkovací látky, posoudit aktuální zdravotní stav očkovaného jedince a řádně odebrat anamnézu zaměřenou na bezpečnou aplikaci vakcíny. Součástí je posouzení možných kontraindikací očkování. Tyto kontraindikace mohou být trvalé (A) nebo dočasné (B), které jsou přechodné a trvají různě dlouhou dobu. Často jsou bez vědecké evidence nesprávně stanoveny neopodstatněné kontraindikace (C), které ve svém důsledku vedou k nedoporučení a odepření podání vakcíny. Tato nesprávná kontraindikace očkování může v důsledku danou osobu ohrozit nemocí covid‑19, se závažným průběhem až úmrtím.

Kontraindikací očkování proti onemocnění covid-19 není prodělané onemocnění covid-19 v minulosti. Ve studiích byla prokázána bezpečnost očkování pro osoby po prodělaném onemocnění. Očkování je možné zahájit kdykoli po vymizení příznaků akutní infekce a ukončení izolace. Zahájení vakcinace i podání kterékoli dávky u imunokompetentních osob s nízkým rizikem závažného průběhu je možné podle doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP odložit o 3-6 měsíců po onemocnění. Stejná možnost platí i pro dokončení očkovacího schématu (aplikace druhé dávky) v případě, kdy k onemocnění došlo po aplikaci první dávky vakcíny. Nicméně, v případě, že zájemce o očkování žádá o aplikaci vakcíny kdykoli po vyléčení z nemoci covid-19, musí mu být tato aplikace umožněna!

Na základě světových doporučení, doporučení výrobců vakcín, doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP  a České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, zpracovala NIZP a doporučuje používat tyto kontraindikace pro očkování proti nemoci covid-19 v ČR dostupnými vakcínami. 

A) Trvalé kontraindikace očkování doporučujeme pro:

 • Jedince se závažnou alergickou reakcí (např. anafylaxe) po předchozí dávce vakcíny nebo na jakoukoli složku vakcíny. Detailní složení každé vakcíny lze dohledat v „Souhrnu údajů o přípravku (SPC)“, nejčastěji v bodě 2 a 6.1 (D). SPC všech vakcín jsou veřejně dostupná na stránkách SÚKL (https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php). Alergická reakce je považována za závažnou, pokud je poskytovatelem zdravotní péče klasifikována jako anafylaktická reakce nebo pokud osoba potřebuje být léčena epinefrinem nebo EpiPen nebo musí být pro reakci hospitalizována.
 • Jedince s alergickou reakcí na vakcínu proti nemoci covid-19 v průběhu 4 hodin po očkování, která zahrnuje symptomy, jako je kopřivka, otoky a sípání (dýchací potíže). V tomto případě se nesmí aplikovat další identická vakcína, která reakci způsobila.
 • Jedince s peri(myo)karditidou po očkování proti covid-19. Dokud nebudou k dispozici další údaje o bezpečnosti, doporučujeme, aby jedinci, u nichž se po podání dávky mRNA vakcíny covid-19 objeví perikarditida nebo myokarditida, nedostali následující dávku žádné vakcíny proti nemoci covid-19. Jedinci po prodělání peri(myo)karditidy v minulosti bez souvislosti s očkování, mohou být proto covid-19 očkování jakoukoli vakcínou.
 • Jedince, u kterých se po očkování vakcínou Vaxzevria objevil syndrom trombózy s trombocytopenií (TTS - thrombosis with thrombocytopenia syndrome) nebo epizody syndromu kapilárního úniku. Podání jiného typu vakcíny, než po kterém syndrom vznikl, je však možné.

Upozornění: riziko nemoci covid-19 je v současné epidemiologické situaci neporovnatelně vyšší než riziko nežádoucích účinků vakcíny, proto by trvalé kontraindikace měly být vystaveny výjimečně a po velmi pečlivém uvážení. Kontraindikace k jednomu typu vakcíny proti nemoci covid-19 (např. mRNA vakcíny) by měla vést k obezřetnosti pro aplikaci také jiného typu vakcíny proti covid-19 (např. vektorové vakcíny).

B) Dočasné, časově omezené kontraindikace očkování doporučujeme pro:

 • Pacienta po aplikaci monoklonálních protilátek nebo rekonvalescentní plazmy z důvodu léčby nemoci covid-19. V tomto případě se očkování odkládá na 90 dní od posledního podání protilátek nebo plazmy.
 • Jedince, který je v karanténě z důvodu kontaktu s covid-19 pozitivní osobou. Očkování se odkládá po celou dobu trvání karantény.
 • Pacienta, který je v izolaci z důvodu prokázaného, akutně probíhajícího (včetně asymptomatického) onemocnění covid-19. Očkování se odkládá po celou dobu trvání izolace.
 • Pacienta po transplantaci krvetvorných buněk nebo po buněčné terapii (např. CAR T-cell léčba). Očkování se odkládá na dobu minimálně 3 měsíců (12 týdnů) po transplantaci nebo léčbě.
 • Pacienta léčeného podle intenzivního chemoterapeutického protokolu v době těžké neutropenie (možný marker období celkově nejtěžší imunosuprese). Pro optimální načasování vakcinace při cyklické terapii nejsou k dispozici žádná data, mimo období těžké neutropenie a vlastní aplikace chemoterapie lze očkování podstoupit kdykoli dle dostupnosti vakcíny. Samotná imunosuprese není kontraindikací očkování, nicméně není zaručena dostatečná imunitní odpověď na očkování. V případě depleční léčby (např. rituximabem) se doporučuje aplikovat vakcínu s odstupem 4-5 měsíců po přerušení léčby (je-li přerušení možné).
 • Pacient s relapsem roztroušené sklerózy, po dobu relapsu – do 14 dnů po ukončení aplikace kortikosteroidů z důvodu relapsu. 
 • Akutní febrilní onemocnění nebo závažné akutní infekční onemocnění. Očkování se odkládá po dobu vyléčení. Očkovat lze okamžitě po odeznění akutní fáze nemoci. Antibiotická terapie neinterferuje s odpovědí na neživé vakcíny.
 • Exacerbace autoimunitního onemocnění po podání dávky vakcíny, s nutností dlouhodobé terapie ve snaze obnovit remisi. 

Upozornění: riziko nemoci covid-19 je v současné epidemiologické situaci neporovnatelně vyšší než riziko nežádoucích účinků vakcíny, proto by přechodné kontraindikace měly být stanoveny na co nejkratší dobu, zejména v době vysokého komunitního šíření viru.

C) Kontraindikací očkování není:

 • Podání jiné očkovací látky v den aplikace vakcíny proti nemoci covid-19 ani v žádný jiný den před očkováním nebo kdykoli po očkování proti nemoci covid-19.
 • Prodělání nemoci covid-19 kdykoli v minulosti.
 • Zjištěná přítomnost specifických SARS-CoV-2 protilátek v séru.
 • Prodělaný Guillain-Bare syndrom (GBS) v minulosti. Takový jedince může dostat jakoukoli vakcínu proti covid-19 schválenou EMA. Při dostupnosti ostatních vakcín je nutné zvážit nezbytnost aplikace vakcíny Janssen kvůli diskutované možné souvislosti mezi GBS a touto vakcínou.
 • Lokální reakce se zpožděným nástupem po vakcinaci mRNA, od několika dnů do druhého týdne po první dávce (např. erytém, indurace, pruritus), v okolí místa vpichu po první dávce vakcíny není kontraindikací následné dávky. Tyto osoby by měly dostat druhou dávku za použití stejného očkovacího přípravku jako první dávka v doporučeném intervalu, nejlépe do opačného ramene.
 • Anamnéza závažné alergické reakce nesouvisející s vakcínami nebo injekčními léky jako jsou alergie na potraviny, domácí zvířata, jed blanokřídlého hmyzu, různé druhy jedů, alergeny životního prostředí nebo latex. Lidé s anamnézou alergií na orální léky nebo s rodinnou anamnézou závažných alergických reakcí mohou být také očkováni.
 • Výskyt závažné alergické reakce (anafylaxe) na jakoukoli jinou vakcínu nebo injekční terapii (např. intramuskulární, intravenózní nebo subkutánní) v minulosti, musí vést k opatrnosti při očkování, ale není kontraindikací očkování. Těmto osobám může být vakcína aplikována, ale měly by být poučeny o možném riziku rozvoje závažné alergické reakce a mělo by být porovnáno riziko reakce s přínosem očkování. Doporučený dohled 30 minut po očkování.
 • Těhotenství nebo kojení.
 • Jakékoli chronicky probíhající onemocnění (včetně roztroušené sklerózy, diabetes mellitus 1.typu, autoimunitních onemocnění, epilepsie, křečové stavy či jiná neurologická onemocnění).
 • Reaktivita na alergeny, které nejsou složkami vakcín.
 • Primární a sekundární imunodeficience.
 • Febrilní křeče v anamnéze u batolat a předškolních dětí.
 • Dlouhodobá antikoagulační terapie.

D) Seznam pomocných látek v jednotlivých vakcínách:

Comirnaty
((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)(ALC-0315); 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159);kolfosceryl-stearát; cholesterol; chlorid draselný; dihydrogenfosforečnan draselný; chlorid sodný; dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného; sacharóza; voda pro injekci; hydroxid sodný; kyselina chlorovodíková.

Spikevax
Lipid SM-102 (heptadekan-9-yl 8-{(2-hydroxyethyl)[6-oxo-6-(undecyloxy)hexyl]amino}oktanoát); cholesterol; kolfosceryl-stearát; methoxymakrogol 2000 dimyristoylglycerol; trometamol; trometamol-hydrochlorid; kyselina octová; trihydrát natrium-acetátu; sacharóza; voda pro injekci.

covid-19 Janssen Vaccine
Hydroxypropylbetadex (HBCD); monohydrát kyseliny citronové; bezvodý ethanol; kyselina chlorovodíková; polysorbát-80; chlorid sodný; hydroxid sodný; dihydrát natrium-citrátu; voda pro injekci.

Vaxzevria
Lipid SM-102 (heptadekan-9-yl 8-{(2-hydroxyethyl)[6-oxo-6-(undecyloxy)hexyl]amino}oktanoát); cholesterol; kolfosceryl-stearát; methoxymakrogol 2000 dimyristoylglycerol; trometamol; trometamol-hydrochlorid; kyselina octová; trihydrát natrium-acetátu; sacharóza; voda pro injekci.

Tento dokument byl dne 15.12. 2021 schválen sekcí imunologickou a vakcinologickou (8 kladných hlasů z 9) a zároveň dne 15.12. 2021 vedoucími všech odborných sekcí NIZP. Jediné odlišné stanovisko měl pan prof. MUDr. Vojtěch Thona, Ph.D., který uvedl, že výsledný dokument o kontraindikacích nerespektuje ani základní ustanovení platného zákona, odborně není správný a neobsahuje ani výhradu svědomí. Konkrétní návrhy na úpravu nepředložil.

Závěr: zpracované kontraindikace byly po schválení prof. Válkem dne 15.12.2O21 předloženy UZIS k zapracování do ISIN.

Zdroje:

 1. CDC. Summary Document for Interim Clinical Considerations for Use of covid-19 Vaccines Currently Authorized or Approved in the United States. Updated 01 DEC 2021. Available at: covid-19/downloads/summary-interim-clinical-considerations.pdf">https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/summary-interim-clinical-considerations.pdf (Accessed 12 Dec 2021).
 2. World Health Organization (WHO). Coronavirus disease (covid-19): Vaccines.  7 Oct 2021. Available at: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines(Accessed 12 Dec 2021).
 3. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP. První aktualizace doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) k očkování proti onemocnění covid-19. 27 srpna 2021. Available at: https://vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska (Accessed 12 Dec 2021).
 4. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP.  Aktualizace očkování proti onemocnění covid-19 u těhotných a kojících žen. 13. září 2021. Available at: https://vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska (Accessed 12 Dec 2021).
 5. Aydillo T, Gonzalez-Reiche AS, Aslam S, et al. Shedding of Viable SARS-CoV-2 after immunosuppressive therapy for cancer. N Engl J Med. 2020;383(26):2586-2588.
 6. SPC Comirnaty. Available at:https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_cs.pdf(Accessed 12 Dec 2021).
 7. SPC Spikevax. Available at:https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20211208154383/anx_154383_cs.pdf(Accessed 12 Dec 2021).
 8. SPC covid-19 Janssen Vaccine. Available at: covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_cs.pdf">https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_cs.pdf (Accessed 12 Dec 2021).
 9. SPC Vaxzevria. Availbale at: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20211208154383/anx_154383_cs.pdf (Accessed 12 Dec 2021).
 10. Briggs FBS, Mateen FJ, Schmidt H, et al. covid-19 Vaccination Reactogenicity in Persons With Multiple Sclerosis Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm Jan 2022, 9 (1) e1104; DOI: 10.1212/NXI.0000000000001104
 11. CDC. What to Do if You Had an Allergic Reaction after Getting a covid-19 Vaccine. 22 Nov 2021. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html (Accessed 14 Dec 2021).

 

Stáhnout jako PDF

Mohlo by Vás zajímat

Toto doporučení nahrazuje a doplňuje všechna předchozí doporučení týkající se očkování nebo přeočkování proti onemocnění covid-19 vydaná ČVS ČLS JEP před datem 2. října 2023.

Očkování patří k nejdůležitějším nástrojům prevence infekčních onemocnění a používání vakcín zabraňuje milionům lidských úmrtí ročně. Proti největší infekční hrozbě současnosti, viru SAR-CoV-2, způsobujícímu onemocněné COVID-19, zatím není k dispozici očkovací látka a ani ji v nejbližších měsících nelze očekávat.

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k provádění preventivního očkování dětí: Provádění vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci.

Streptococcus pneumoniae běžně označovaný jako pneumokok patří k nejčastějším bakteriálním původcům onemocnění u dětí. Pneumokokové infekce mají velmi různorodé manifestace a klinické jednotky od slizničních onemocnění...

Aktualizace Doporučeného postupu Společnosti infekčního lékařství a České vakcinologické společnosti ČLS JEP. Jako hyposplenismus označujeme stavy, kdy je slezina sice anatomicky přítomna, neplní však adekvátně svoje funkce. Jako asplenii označujeme stav, kdy slezina definitivně chybí (anatomická asplenie), nebo definitivně ztratila svou funkci (funkční asplenie).