» Doporučení a stanoviska » Doporučení České vakcinologick...
4. 12. 2023

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) k očkování proti onemocnění covid-19

4. října 2023
Technická aktualizace 4.12.2023

Toto doporučení nahrazuje a doplňuje všechna předchozí doporučení týkající se očkování nebo přeočkování proti onemocnění covid-19 vydaná ČVS ČLS JEP před datem 2. října 2023.

Seznam očkovacích látek schválených Evropskou komisí a Evropskou lékovou agenturou (EMA) je k dispozici na webové stránce: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/covid-19-medicines#authorised-covid-19-vaccines-section.

Pro očkování se doporučuje aktuálně monovalentní vakcína zahrnující Omicron XBB.1.5 pro všechny věkové kategorie. Původní ani bivalentní vakcíny se nedoporučují.

1. Doporučení k očkování v jednotlivých skupinách obyvatel, v rizikových skupinách a kontraindikace

Očkování by mělo být umožněno všem osobám, včetně dětí, pro které je očkovací látka schválena Evropskou komisí a Evropskou lékovou agenturou (EMA) a které nemají žádnou kontraindikaci. Na základě rizika onemocnění a rozvoje komplikací nemoci covid-19 rozlišujeme doporučení pro osoby se zvýšeným rizikem a s běžným rizikem.

 1. Očkování je doporučeno všem osobám se zvýšeným rizikem onemocnění, závažného průběhu nebo se zvýšeným rizikem komplikací nemoci covid-19.
 2. Očkování zdravých dětí od 6 měsíců věku a dospělých do 60 let věku je doporučeno na základě individuálního zhodnocení možných rizikových faktorů a klinického rozhodnutí se zohledněním preferencí očkované osoby/zákonného zástupce.

Ad a) Vakcinace se doporučuje, bez ohledu na počet aplikovaných dávek vakcíny proti covid-19 v minulosti:

 • všem osobám ve věku 60 a více let,
 • osobám ve věku 6 měsíců a starším se závažným chronickým onemocněním, zejména
  • chronické plicní onemocnění (např. astma, CHOPN, cystická fibróza),
  • chronické onemocnění srdce a cév, závažná nekompenzovaná hypertenze
  • chronická onemocnění jater a ledvin,
  • obezita s BMI ≥35 kg/m2 u dospělých a s těžkou obezitou u dětí,
  • chronická metabolická onemocnění, včetně diabetes mellitus typu 1 nebo 2,
  • neurologické stavy, jako je např. demence, Alzheimerova choroba, epilepsie, cévní mozkové příhody, roztroušená skleróza a další,
  • předčasně narozené děti (nejvýznamnější rizikový faktor pro hospitalizaci u dětí),
 • těhotným ženám,
 • zdravotnickým pracovníkům,
 • pracovníkům a klientům zařízení sociální péče,
 • imunokompromitovaným osobám ve věku 6 měsíců a starším.

K imunokompromitujícím stavům patří například:

 • CAR‑T léčba nebo transplantace hematopoetických buněk (do 2 let po transplantaci nebo na imunosupresivní terapii),
 • aktivní léčba solidních nádorů a hematologických malignit,
 • imunosuprese po transplantacích solidních orgánů,
 • středně těžké a těžké primární imunodeficity,
 • pokročilá nebo neléčená infekce HIV,
 • anatomická a funkční asplenie,
 • chronické renální selhání stupně 4 nebo 5,
 • aktivní léčba vysokými dávkami kortikosteroidů (≥20 mg prednisonu/den déle než 2 týdny), alkylujícími látkami, antimetabolity, imunosupresivními léky po transplantacích, silně imunosupresivní nádorovou chemoterapií, blokátory TNF a dalšími imunosupresivními a imunomodulačními léky.

Doporučení pro jednotlivé zdravotní stavy

Osoby, které prodělaly onemocnění covid-19
Vakcinace se doporučuje také osobám, které onemocnění prodělaly. Postinfekční protektivní imunita po prodělaném onemocnění covid-19 není kompletní ani trvalá. Postinfekční imunita po prodělaném onemocnění vyvolaném dříve cirkulujícími variantami nemusí být dostatečná v prevenci onemocnění způsobeného variantami, které aktuálně cirkulují v populaci. Subvarianty související s Omicron XBB.1.5. jsou antigenně vzdálené od předchozích subvariant Omicronu a nadále vyvolávají drtivou většinu případů onemocnění covid-19 na celém světě. Vakcinace snižuje riziko závažných průběhů a hospitalizací. Očkování je možné zahájit kdykoli po vymizení příznaků akutní infekce a ukončení izolace. Zahájení vakcinace i podání kterékoli dávky u imunokompetentních osob s nízkým rizikem závažného průběhu doporučujeme odložit o 3-6 měsíců po onemocnění. Pro osoby, které prodělaly multisystémové zánětlivé onemocnění dětí nebo dospělých (MIS-C nebo MIS-A), se doporučuje odložit očkování nejméně 90 dní od prodělaného onemocnění, do kompletního uzdravení, a očkovat na základě pečlivého zvážení individuálního rizika infekce a jejích komplikací. K faktorům, kterými může být toto rozhodnutí ovlivněno, patří věk, zdravotní a imunitní stav pacienta a rozsah komunitního šíření SARS-CoV-2 v populaci. V případě rozvoje multisystémového zánětlivého onemocnění u osob, které již dříve byly očkovány, se podání další dávky nedoporučuje.

Osoby s komorbiditami
Chronická onemocnění zvyšují riziko závažného průběhu nemoci covid-19 a úmrtí. Byla prokázána bezpečnost i účinnost vakcín pro osoby s chronickými onemocněními, která je srovnatelná s bezpečností a účinností pro zdravé osoby. Vakcinace se osobám s chronickými onemocněními doporučuje.

Osoby, které prodělaly myokarditidu nebo perikarditidu
Po očkování mRNA vakcínami proti nemoci covid-19 dochází vzácně k myokarditidám a perikarditidám. Tyto případy probíhají v převážné většině případů mírně a jsou častější u mladších osob mužského pohlaví a po druhých dávkách mRNA vakcíny. Osoby, které v minulosti prodělaly myokarditidu nebo perikarditidu, bez souvislosti s očkováním proti nemoci covid-19, mohou být očkované kteroukoli vakcínou proti covid-19. Osobám, které prodělaly myokarditidu nebo perikarditidu po podání kterékoli dávky vakcíny, se podání další dávky nedoporučuje. Výjimečně je možné následující dávku očkovací látky aplikovat po zvážení individuálního rizika nemoci covid-19 pro očkovanou osobu.

Imunokompromitované osoby
Doporučujeme očkování všem imunokompromitovaným osobám, včetně osob s onkologickými onemocněními a osob s imunosupresivní terapií. Tyto osoby mají zvýšené riziko komplikovaného průběhu nemoci covid-19 včetně zvýšeného rizika úmrtí a i když u nich může být účinnost vakcinace snížená, její předpokládaný prospěch převyšuje její možná rizika. Pokud to zdravotní stav pacienta umožňuje, očkování by mělo být provedeno alespoň 2 týdny před zahájením imunosupresivní terapie. Pokud tento postup není možný, očkovat je možné během nebo v jakémkoli intervalu před nebo po imunosupresivní terapii. Vakcinace není důvodem ke změně terapie, ale pokud to zdravotní stav umožňuje, snížení dávky v době 14 dní před a po očkování může zvýšit imunogenitu vakcíny.
Imunokompromitované osoby by měly být poučeny o riziku nižší účinnosti vakcinace a o potřebě očkování jejich blízkých kontaktů.

Osoby s autoimunitními onemocněními
Základní onemocnění i jeho léčba mohou zvyšovat riziko vážného průběhu nemoci covid-19. Vakcinace se osobám s autoimunitními onemocněními doporučuje.

Osoby s neurologickými onemocněními
Někteří pacienti s neurologickými onemocněními mohou mít zvýšené riziko těžkého průběhu nemoci covid-19 a úmrtí díky respiračním a neurobehaviorálním komorbiditám. Žádné neurologické onemocnění není kontraindikací očkování. Pacienti s roztroušenou sklerózou, epilepsií, neurodegenerativními a jinými neurologickými onemocněními by měli být očkováni.

Dermální výplně
U osob, kterým byla aplikována dermální výplň, může ojediněle po očkování mRNA vakcínami dojít k přechodnému otoku v oblasti výplně. Dermální výplně nejsou kontraindikací vakcinace těmito očkovacími látkami.

Osoby s trombofilními stavy
Osoby s trombofilními stavy nemají zvýšené riziko nežádoucích účinků mRNA vakcín a jejich očkování se doporučuje. Z důvodu plánovaného očkování není indikováno profylaktické podávání antikoagulační ani antiagregační terapie.

Osoby s krvácivými diatézami a s antikoagulační terapii
Krvácivé diatézy nebo antikoagulační terapie mohou zvýšit riziko krvácení po podání injekce do svalu. Stabilizovaná krvácivá porucha nebo antikoagulační terapie není kontraindikací vakcinace. Antikoagulační léčba nemusí být kvůli očkování vysazována. U pacientů s poruchami koagulace na substituční terapii je vhodné očkovat krátce po její aplikaci. Po očkování by mělo být místo vpichu alespoň na 2 minuty stlačeno a před zakrytím zkontrolováno.

Těhotné ženy
Gravidní ženy mají proti netěhotným ženám stejného věku zvýšené riziko závažného průběhu onemocnění covid-19 včetně úmrtí. Covid-19 zvyšuje riziko předčasného porodu a dalších perinatálních komplikací. Nejsou známa žádná specifická rizika vakcín proti covid-19 pro těhotnou ženu ani pro její plod. Podle dostupných dat je očkování v těhotenství imunogenní a účinné. Vakcinace poskytuje ochranu těhotné ženě před onemocněním, snižuje riziko komplikací v graviditě a poskytuje ochranu plodu do prvních postnatálních měsíců. Očkování se doporučuje všem těhotným ženám. Očkovat je možné v kterémkoli stadiu gravidity. Časování vakcinace bude záviset na úrovni komunitního šíření viru a přítomnosti dalších rizikových faktorů.

Kojící ženy
Riziko závažného průběhu nemoci covid-19 není pro kojící ženu zvýšené. Je velmi nepravděpodobné, že by očkování kojící ženy mohlo představovat nějaké specifické riziko pro ni nebo její kojené dítě. Protilátky vytvořené po vakcinaci se dostávají do mateřského mléka, což může být prospěšné pro kojené dítě. Očkování se kojícím ženám doporučuje na základě společného rozhodování kojící ženy a jejího ošetřujícího lékaře. Po vakcinaci kojící ženy není třeba žádné opatření v případě plánovaných očkování u kojeného dítěte.

Osoby s alergickými onemocněními
Podobně jako jiné očkovací látky i vakcíny proti nemoci covid-19 mohou vzácně vyvolat anafylaktickou reakci. K převážné většině anafylaktických reakcí dochází během 15 minut po očkování a převážná většina osob s anafylaxí měla v anamnéze alergie nebo alergické reakce, včetně reakcí anafylaktických. Výskyt závažné alergické reakce (anafylaxe) na jakoukoli jinou očkovací látku nebo injekční terapii (např. intramuskulární, intravenózní nebo subkutánní) v minulosti musí vést k opatrnosti při vakcinaci, ale není kontraindikací očkování. Těmto osobám mohou být vakcíny aplikovány, ale měly by být poučeny o možném riziku rozvoje závažné alergické reakce a mělo by být porovnáno riziko reakce s přínosem očkování. Před vakcinací se k prevenci alergické reakce nepodávají žádné léky. Dostupné covid-19 vakcíny obsahují velmi málo alergenních složek; pro mRNA vakcíny přichází v úvahu především polyetylenglykol (PEG). Alergie na něj je ale velmi vzácná. Osobám, které mají v anamnéze bezprostřední alergickou reakci na jakoukoli složku vakcíny, by měla být podána očkovací látka, která tuto složku neobsahuje. Při očkování těchto osob je nutné postupovat opatrně a vždy individuálně zvážit prospěch a riziko vakcinace. Za bezprostřední alergickou reakci jsou považovány příznaky hypersenzitivity - anafylaxe, urticaria, angioedém, respirační tíseň (pískoty nebo stridor) objevující se během hodin po aplikaci vakcíny. Kontaktní alergie, alergie na potraviny, pylové alergie, alergie na latex, ani jiné alergie nejsou kontraindikací očkování. Všichni očkovaní s bezprostřední alergickou reakcí na jakoukoli vakcínu nebo jinou injekční látku v anamnéze musí být v očkovacím místě sledováni 30 minut po aplikaci očkovací látky, v ostatních případech je minimální dobou 15 minut.

Osoby s akutním onemocněním
Očkování by mělo být odloženo u osob se středně těžce až těžce probíhajícím akutním onemocněním do zlepšení stavu. Mírně probíhající afebrilní onemocnění není kontraindikací vakcinace. Léčba antibiotiky není kontraindikací očkování.

2. Očkovací schéma a způsob očkování

Děti mladší než 6 měsíců
Děti v této věkové kategorii není možné očkovat. Jejich ochrana by měla být zajištěna očkováním těhotné ženy.

Očkovací látky pro děti od 6 měsíců a pro dospělé
Pro děti ve věku 6 měsíců a více a dospělé se doporučují vakcíny zaměřené na subvarianty Omicron XBB.1.5. Ke dni vydání doporučení jsou schválené a dostupné očkovací látky Comirnaty (výrobce Pfizer/BioNTech) uvedené v následující tabulce:

Věk Název
vakcíny
Dávka
(mcg)
Dávka
(ml)
Objem
lahvičky
(ml)
Kód
SÚKL
Barva víčka Počet
dávek
v lahvičce
Minimální
objednávka
(lahviček)
Ředění Kód
výkonu
6 měsíců až 4 roky Comirnaty
Omicron
XBB.1.5
3 0,2 0,4 271917 Hnědočervená
(kaštanová)
10 1 Ano 99940
5 až 11 let Comirnaty
Omicron XBB.1.5
10 0,3 2,25 271916 Modrá 6 1 Ne 99940
12+ a dospělí Comirnaty
Omicron XBB.1.5
30 0,3 2,25 271912 Šedá 6 5 ne 99936

Lahvičky je možné skladovat v lednici za teploty 2-8 oC maximálně 10 týdnů od rozmražení (datum rozmražení je uvedeno na obálce od distributora a na dodacím listu). Lahvička může být načatá maximálně 12 hodin při teplotě 2-30 oC. 

Děti ve věku 6 měsíců až 4 roky
Pro děti ve věku 6 měsíců až 4 roky se doporučují 3 dávky v intervalech 3-8 týdnů mezi 1. a 2. dávkou a nejméně 8 týdnů mezi 2. a 3. dávkou. Pro děti očkované 1 nebo 2 dávkami se doplní chybějící počet dávek (2 nebo 1) podle výše uvedeného schématu. Pro děti kompletně očkované 3 dávkami původní vakcíny se podá jedna dávka monovalentní očkovací látky XBB.1.5.

Imunokompetentní osoby ve věku 5 a více let, včetně těhotných žen
Imunokompetentním osobám ve věku 5 a více let doporučujeme 1 dávku monovalentní XBB.1.5 očkovací látky bez ohledu na předchozí počet dávek. V případě předchozího očkování by vakcína neměla být podána dříve než 3 měsíce od předchozí dávky. Těhotným ženám je možné dávku podat v kterékoli fázi gravidity.

Osoby středně těžce až těžce imunokompromitované ve věku 5 a více let
Imunokompromitované osoby by měly být očkované nejméně 3 dávkami, z nichž alespoň jedna musí být monovalentní XBB.1.5.

Počet dávek k doplnění závisí na vakcinační anamnéze a je popsán v následující tabulce:

Počet v minulosti podaných dávek Indikovaný počet dávek nové monovalentní XBB.1.5 Interval mezi dávkami
2 a více 1 -
1 2 8 týdnů
0 3 4 týdny, 8 týdnů

Minimální interval mezi 1. a 2. dávkou je 4 týdny, mezi 2. a 3. dávkou 8 týdnů. Monovalentní vakcínu zahrnující Omicron XBB.1.5 je možné opakovaně aplikovat nejméně 2 měsíce od předchozí dávky, bez ohledu na celkový počet dávek.

 

Způsob aplikace
Všechny očkovací látky se aplikují intramuskulárně standardním způsobem, preferenčně do deltového svalu nedominantní paže (z důvodu očekávané lokální reakce). Pro intramuskulární aplikaci vakcíny lze využít i jiné aplikační místo (dominantní paže, anterolaterální část stehna). U kojenců se vakcína aplikuje do anterolaterální části stehna, u batolat do anterolaterální části stehna nebo deltového svalu.

Simultánní aplikace
Vakcíny proti nemoci covid-19 je možné aplikovat současně s jinými očkovacími látkami. Simultánní aplikace v jeden den spolu s očkováním proti chřipce je možná. V případě současného podání se vakcíny aplikují do různých aplikačních míst nebo v případě nezbytnosti aplikace do stejné končetiny musí být místa vpichů vzdálena nejméně 2,5 cm.

Časové odstupy při podávání různých vakcín
Vakcíny proti covid-19 je možné aplikovat v jakémkoliv odstupu od aplikace jiných očkovacích látek (živých i neživých) a naopak, jakékoli jiné živé nebo neživé vakcíny je možné aplikovat v jakémkoli odstupu od aplikace očkovací látky proti covid-19. Před podáním další vakcíny je nezbytné, aby vždy odezněla případná nežádoucí reakce po předchozí očkovací látce.

Vyšetření před a po očkování
Provedení vakcinace není důvodem pro provádění testování na přítomnost SARS-CoV-2 (PCR test, antigenní test) nebo protilátek. Pokud bylo provedeno vyšetření protilátek, jeho výsledek neovlivňuje doporučení k očkování. Vyšetření protilátek u očkované osoby nemá z individuálního pohledu vakcinovaného žádný význam. Před očkováním se nedoporučuje preventivní podávání žádných léků. Není znám účinek preventivního podávání analgetik na imunogenitu vakcín. Analgetika/antipyretika je možné použít v léčbě nežádoucích reakcí (bolesti a/nebo horečky). Nedoporučuje se preventivní podávání antihistaminik, kortikosteroidů ani jiných léků.

Schváleno výborem České vakcinologické společnosti ČLS JEP dne 4. října 2023

Zdroje:

 1. European Medicines Agency (EMA) & European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). (n.d.). EMA/ECDC statement on updating COVID-19 vaccines to target new SARS-CoV-2 virus variants. Retrieved from https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-ecdc-statement-updating-covid-19-vaccines-target-new-sars-cov-2-virus-variants
 2. European Medicines Agency (EMA). (n.d.). ECDC-EMA statement on updating COVID-19 vaccines composition for new SARS-CoV-2 virus variants [PDF]. Retrieved from https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/ecdc-ema-statement-updating-covid-19-vaccines-composition-new-sars-cov-2-virus-variants_en.pdf
 3. European Medicines Agency (EMA). (n.d.). COVID-19 vaccines authorized by EMA. Retrieved from https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised
 4. European Medicines Agency (EMA). (n.d.). Product Information: Comirnaty [PDF]. Retrieved from https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf
 5. European Commission. (2023). Annex to the Community Register of Medicinal Products for Human Use: COVID-19 vaccine [PDF]. Retrieved from https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2023/20230831160389/anx_160389_en.pdf
 6. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). (2023). Interim public health considerations for COVID-19 vaccination roll-out during 2023. Retrieved from https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-public-health-considerations-covid-19-vaccination-roll-out-during-2023
 7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (n.d.). COVID-19 Immunization Schedule for Ages 6 Months and Older [PDF]. Retrieved from https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/COVID-19-immunization-schedule-ages-6months-older.pdf
 8. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (n.d.). Interim Considerations for COVID-19 Vaccination in the United States [Appendix]. Retrieved from https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/interim-considerations-us-appendix.html
 9. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023). ACIP Meeting - September 12, 2023. Retrieved from https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/slides-2023-09-12.html
 10. cz. (n.d.). Objednávka vakcín COVID-19. Retrieved from https://vakciny.avenier.cz/cz/objednavka/covid
 11. https://www.bmj.com/content/379/bmj-2022-073070?fbclid=IwAR1IuV9a3UcBYglYoF4kV0Cr1nSGK7dhnExBsWiM9J_5xqF3L-MeL3Xv8qM
 12. Shimabukuro TT, Nguyen M, Martin D, DeStefano F. Safety monitoring in the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Vaccine 2015;33:4398–405. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.07.035 PMID:26209838
 13. Block JP, Boehmer TK, Forrest CB, et al. Cardiac complications after SARS-CoV-2 infection and mRNA COVID-19 vaccination—PCORnet, United States, January 2021–January 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022;71:517–23. https://doi.org/10.15585/mmwr.mm7114e1 PMID:35389977
 14. Hause AM, Baggs J, Marquez P, et al. Safety monitoring of COVID-19 vaccine booster doses among adults—United States, September 22, 2021–February 6, 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022;71:249–54. https://doi.org/10.15585/mmwr.mm7107e1 PMID:35176008
 15. Hause AM, Baggs J, Marquez P, et al. Safety monitoring of COVID-19 vaccine booster doses among persons aged 12–17 years—United States, December 9, 2021–February 20, 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022;71:347–51. https://doi.org/10.15585/mmwr.mm7109e2 PMID:35239637
 16. Hause AM, Baggs J, Marquez P, et al. Safety monitoring of COVID-19 mRNA vaccine second booster doses among adults aged ≥50 years—United States, March 29, 2022–July 10, 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022;71:971–6. https://doi.org/10.15585/mmwr.mm7130a4 PMID:35900925
 17. Rosenblum HG, Gee J, Liu R, et al. Safety of mRNA vaccines administered during the initial 6 months of the US COVID-19 vaccination programme: an observational study of reports to the Vaccine Adverse Event Reporting System and v-safe. Lancet Infect Dis 2022;22:802–12. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00054-8 PMID:35271805
 18. Shimabukuro TT. COVID-19 vaccine safety update: primary series in young children and booster doses in older children and adults. Presented at the Advisory Committee on Immunization Practices meeting, Atlanta, GA; September 1, 2022. https://www.cdc.gov/.../slid.../05-covid-shimabukuro-508.pdf
 19. Le Vu S, Bertrand M, Jabagi MJ, et al. Age and sex-specific risks of myocarditis and pericarditis following Covid-19 messenger RNA vaccines. Nat Commun 2022;13:3633. https://doi.org/10.1038/s41467-022-31401-5 PMID:35752614
 20. Tenforde MW, Self WH, Adams K, et al.; Influenza and Other Viruses in the Acutely Ill (IVY) Network. Association between mRNA vaccination and COVID-19 hospitalization and disease severity. JAMA 2021;326:2043–54. https://doi.org/10.1001/jama.2021.19499 PMID:34734975
 21. Link-Gelles R, Levy ME, Natarajan K, et al. Association between COVID-19 mRNA vaccination and COVID-19 illness and severity during Omicron BA.4 and BA.5 sublineage periods. medRxiv [Preprint posted online October 5, 2022]. https://doi.org/10.1101/2022.10.04.22280459
 22. Food and Drug Administration. COVID-19 vaccines authorized for emergency use or FDA-approved. Silver Spring, MD: US Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration; 2022. https://www.fda.gov/.../coronavirus.../covid-19-vaccines
 23. Food and Drug Administration; Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee. Event materials. Presented at the Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee meeting. Silver Spring, MD: US Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration; June 28, 2022. https://www.fda.gov/.../vaccines-and-related-biological...
 24. Link-Gelles R, Levy ME, Gaglani M, et al. Effectiveness of 2, 3, and 4 COVID-19 mRNA vaccine doses among immunocompetent adults during periods when SARS-CoV-2 Omicron BA.1 and BA.2/BA.2.12.1 sublineages predominated—VISION Network, 10 states, December 2021–June 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022;71:931–9. https://doi.org/10.15585/mmwr.mm7129e1 PMID:35862287
 25. Link-Gelles R, Levy ME, Natarajan K, et al. Association between COVID-19 mRNA vaccination and COVID-19 illness and severity during Omicron BA.4 and BA.5 sublineage period. medRxiv [Preprint posted on October 5, 2022]. https://doi.org/10.1101/2022.10.04.22280459
 26. CDC; Advisory Committee on Immunization Practices. ACIP presentation slides: September 1, 2022 meeting. Presented at the Advisory Committee on Immunization Practices meeting. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; September 1, 2022. https://www.cdc.gov/.../meetings/slides-2022-09-01-02.html
 27. CDC; Advisory Committee on Immunization Practices. ACIP presentation slides: October 19–20, 2022 meeting. Presented at the Advisory Committee on Immunization Practices meeting. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; October 19, 2022. https://www.cdc.gov/vacc.../acip/meetings/slides-2022-10-19- 20.html
 28. Food and Drug Administration. Novavax letter of authorization. Silver Spring, MD: US Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration; 2022. https://www.fda.gov/media/159902/download
 29. Anderson EJ, Creech CB, Berthaud V, Piramzadian A, Johnson KA, Zervos M, Garner F, Griffin C, Palanpurwala K, Turner M, Gerber J, Bennett RL, Ali K, Ampajwala M, Berman G, Nayak J, Chronis C, Rizzardi B, Muller WJ, Smith CA, Fuchs G, Hsia D, Tomassini JE, DeLucia D, Reuter C, Kuter B, Zhao X, Deng W, Zhou H, Ramirez Schrempp D, Hautzinger K, Girard B, Slobod K, McPhee R, Pajon R, Aunins A, Das R, Miller JM, Schnyder Ghamloush S; KidCOVE Study Group. Evaluation of mRNA-1273 Vaccine in Children 6 Months to 5 Years of Age. N Engl J Med. 2022 Nov 3;387(18):1673-1687. doi: 10.1056/NEJMoa2209367. Epub 2022 Oct 19. PMID: 36260859; PMCID: PMC9634866.

Stáhnout jako PDF

Mohlo by Vás zajímat

NIZP, sekce imunologická a vakcinologická, 15. prosince 2021. V případě aplikace očkovací látky proti nemoci covid‑19, je nezbytné před každým podáním očkovací látky, posoudit aktuální zdravotní stav očkovaného jedince a řádně odebrat anamnézu zaměřenou na bezpečnou aplikaci vakcíny. Součástí je posouzení možných kontraindikací očkování.

Očkování patří k nejdůležitějším nástrojům prevence infekčních onemocnění a používání vakcín zabraňuje milionům lidských úmrtí ročně. Proti největší infekční hrozbě současnosti, viru SAR-CoV-2, způsobujícímu onemocněné COVID-19, zatím není k dispozici očkovací látka a ani ji v nejbližších měsících nelze očekávat.

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k provádění preventivního očkování dětí: Provádění vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci.

Respirační syncytiální virus (RSV) patří k nejčastějším příčinám hospitalizace pro infekce dolních cest dýchacích v kojeneckém věku. RSV infekce nemají žádnou kauzální terapii. Léčba je pouze podpůrná a mnohdy zahrnuje intenzivní péči. Od roku 2023 jsou k dispozici nové možnosti prevence RSV infekcí v kojeneckém věku prostřednictvím pasivní imunizace kojence očkováním těhotné matky nebo podáním monoklonálních protilátek v novorozeneckém nebo kojeneckém věku.

Streptococcus pneumoniae běžně označovaný jako pneumokok patří k nejčastějším bakteriálním původcům onemocnění u dětí. Pneumokokové infekce mají velmi různorodé manifestace a klinické jednotky od slizničních onemocnění...