» Doporučení a stanoviska » Doporučení České vakcinologick...
1. 6. 2020

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním

V Praze dne 1.6.2020

Tímto doporučením se aktualizuje Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním z 15. ledna 2018.

Invazivní meningokoková onemocnění (IMO) patří mezi závažná interhumánně přenosná infekční onemocnění vyvolaná gramnegativním diplokokem Neiserria meningitidis, nejčastěji séroskupinami A, B, C, W, Y. Zdrojem nákazy bývá asymptomatický nosič nebo nemocný jedinec. Nejzávažnější klinickou formou onemocnění jsou meningokokové meningitidy a sepse. Tato IMO mívají perakutní průběh a k úmrtí může dojít i přes zahájenou léčbu během prvních 24-48 hodin po vzniku příznaků. Pro své počáteční nespecifické symptomy může být onemocnění pozdě diagnostikováno. K úmrtí dochází asi u 10-20 % pacientů. V České republice byla za posledních 10 let průměrná smrtnost 9 % (4,7- 14,7 %). Až u 20 % přeživších pacientů se vyskytují celoživotní následky, jako jsou amputace končetin, hluchota nebo mentální retardace.

 

Epidemiologie invazivních meningokokových onemocnění

Celosvětově je zaznamenáván pokles nemocnosti IMO, který může souviset s rozšiřujícími se možnostmi očkování. Smrtnost a celoživotní následky však zůstávají stále příliš vysoké. V ČR je incidence IMO za posledních 10 let nízká a pohybuje se v rozmezí 0,4–0,8 případů na 100 tisíc obyvatel. Nejvyšší výskyt je dlouhodobě zaznamenáván v kategorii dětí ve věku 0-11 měsíců, dále pak v kategorii dětí ve věku 1–4 roky a v kategorii adolescentů ve věku 15-19 let. Během let se mění podíl jednotlivých séroskupin na celkovém počtu onemocnění. Po asi 20 let trvající dominanci séroskupiny B se v posledních letech podíl skupin B a C srovnává. V roce 2019 byla séroskupina C zastoupena 42,9 % a séroskupina B 36,7 %. Každoročně je zaznamenán také výskyt IMO způsobených séroskupinami W a Y (6,1 %, resp. 4,1 %). Přes nízký podíl séroskupin W a Y způsobují tyto skupiny v ČR (i celosvětově) nejvyšší smrtnost ze všech meningokoků. Stabilně nejvyšší incidence IMO je ve věkové kategorii 0-11 měsíčních dětí. Dlouhodobé sledování nemocnosti ve vybraných věkových skupinách ukazuje, že séroskupina B stabilně způsobuje nejvyšší nemocnost v nejmladší věkové skupině 0–11 měsíců. V nejvyšším riziku vzniku IMO jsou osoby ve věkových kategoriích s vysokou incidencí v ČR, osoby s chronickým onemocněním ve vybraných rizikových skupinách, osoby pobývající ve velkých kolektivech, vybrané kategorie zdravotnických pracovníků a cestovatelé do zemí s vysokým výskytem IMO.

 

Možnosti očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním

K očkování proti IMO jsou Evropskou lékovou agenturou (EMA) registrovány a jsou k dispozici dvě konjugované tetravalentní vakcíny obsahující antigeny čtyř séroskupin meningokoka A, C, W, Y (MenACWY-TT a MenACWY-CRM vakcíny) a dvě rekombinantní vakcíny obsahující antigeny meningokoka séroskupiny B (MenB-4C a MenB-FHbp vakcíny). U MenACWY vakcín byla prokázána ochrana nejen proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému těmito čtyřmi séroskupinami, ale i proti nosičství meningokoků těchto séroskupin. Všechny tyto vakcíny jsou určeny k očkování dětí a dospělých. MenACWY-TT (Nimenrix) vakcína je indikovaná k použití od 6 týdnů věku, MenACWY-CRM (Menveo) od 2 let věku. MenB-4C vakcínu (Bexsero) lze aplikovat od 2 měsíců věku a MenB-FHbp vakcínu (Trumenba) od 10 let věku. Cílem očkování proti IMO je zajistit co nejčasnější, nejkomplexnější a nejdelší protektivní imunitu očkované osoby.

 

Doporučení očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním

K zabezpečení co nejširšího séroskupinového pokrytí se doporučuje očkování s využitím jak MenACWY, tak MenB vakcín. K udržení dlouhodobé imunity je v některých případech doporučeno přeočkování.

 

Očkování pro kojence a malé děti

Očkování vakcínou MenB-4C je doporučeno pro: 

 • kojence a malé děti ve věku 2-59 měsíců, s preferenční aplikací v co nejnižším věku
  • základní schéma: 2+1 od 2 měsíců, s intervalem mezi dávkami 2 měsíce (minimální interval 8 týdnů) s podáním posilovací dávky ve 12-15 měsících, minimálně 6 měsíců po 2. dávce.

   Při zahájení schématu do dovršeného 6. měsíce věku je očkování plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
  • záchytná schémata:
   • ve věku 6-11 měsíců: 2 dávky v intervalu 2 měsíců (minimálně 8 týdnů) s podáním posilovací dávky ve 2. roce života, nejméně 8 týdnů po předchozí (2.) dávce
   • ve věku 12-23 měsíců: 2 dávky v intervalu 2 měsíců (minimálně 8 týdnů) s podáním posilovací dávky 12 měsíců po 2. dávce
   • ve věku 24-59 měsíců: 2 dávky v intervalu 2 měsíců (minimálně 4 týdny, bez podání posilovací dávky)
  • Vakcínu je možné aplikovat současně s jakoukoli jinou očkovací látkou. Profylaktické podání antipyretik v době vakcinace a krátce po ní může snížit výskyt a intenzitu postvakcinačních febrilních reakcí a je zvlášť vhodné při koadministraci více vakcín.
  • Česká vakcinologická společnost doporučuje zahájení očkování v co nejčasnějším věku, tedy ve 2 měsících, s cílem zajištění co nejrychlejší ochrany. Vrchol incidence MenB IMO je v ČR kolem 5 měsíců věku.
  • Doporučení časného zahájení vakcinace je platné i pro předčasně narozené děti.

 

Očkování MenACWY vakcínami

 • batolata ve věku 12-23 měsíců MenACWY-TT vakcínou 1 dávkou bez přeočkování. Aplikace 1 dávky vakcíny v tomto věku je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
 • na zvážení po dohodě rodiče s poskytovatelem v kojeneckém věku očkování MenACWY-TT vakcínou:
  • ve věku 6 týdnů až 5 měsíců 2 dávky v intervalu 2 měsíců (minimálně 8 týdnů) s podáním posilovací dávky po dosažení 12 měsíců věku, nejdříve 8 týdnů po podání předchozí (2.) dávky
  • ve věku 6-11 měsíců 1 dávka s podáním posilovací dávky po dosažení 12 měsíců věku, nejdříve 8 týdnů po podání předchozí (1.) dávky
 • ve věku 24-59 měsíců 1 dávkou MenACWY-TT nebo MenACWY-CRM

 

Očkování pro adolescenty a mladé dospělé

Očkování kteroukoli dostupnou MenB a MenACWY se doporučuje pro všechny adolescenty a mladé dospělé ve věku 15-25 let; očkování se upřednostňuje ve věku 15 let. Interval mezi 2 dávkami vakcíny je pro MenB-4C vakcínu nejméně 1 měsíc a pro MenB-FHbp vakcínu 6 měsíců. Pro obě dávky MenB musí být použita stejná vakcína; vakcíny nejsou zaměnitelné.

MenB a MenACWY je možné aplikovat současně a také s jakoukoli jinou vakcínou indikovanou v adolescentním a mladém dospělém věku.

 

Očkování pro rizikové skupiny

Očkování MenB i MenACWY vakcínami bez ohledu na věk je doporučeno pro pacienty v následujících zdravotních indikacích:

 • porušená či zaniklá funkce sleziny (hyposplenismus/asplenismus); v případě plánované splenektomie se očkování provede nejméně 14 dní před výkonem
 • autologní a alogenní transplantace kmenových hemopoetických buněk
 • primární nebo sekundární imunodeficit nebo očekávaný imunodeficit
 • deficit terminálního komplementu
 • prodělaná bakteriální meningitida nebo septikémie
 • před zahájením léčby eculizumabem

Dále je očkování MenB i MenACWY vakcínami bez ohledu na věk doporučeno pro osoby ve zvýšeném výskytu IMO:

 • cestující nebo plánující trvalý pobyt v zemích s hyperendemickým nebo epidemickým výskytem meningokokových onemocnění
 • osoby v profesionálním riziku IMO (zdravotnický personál pečující o pacienty s IMO, laboratorní pracovníci pracující s původci IMO)
 • osoby v ohnisku nákazy IMO (vakcína v závislosti na séroskupině aktivní v ohnisku)

Očkovací schéma pro rizikové skupiny

 • MenACWY:
  • Osoby se zdravotním rizikem získání IMO se očkují 2 dávkami MenACWY vakcíny v intervalu 2 měsíců a v případě přetrvávajícího rizika se přeočkují každých 5 let.
 • MenB:
  • Osoby se zdravotním rizikem získání IMO se očkují 2 dávkami MenB-4C vakcíny v intervalu 1 měsíce nebo 3 dávkami MenB-FHbp vakcíny v intervalech 1 a 5 měsíců mezi dávkami. V případě přetrvávajícího rizika se provede přeočkování 1 rok od poslední dávky a dále každé 2-3 roky.

 

Stáhnout jako PDF

Mohlo by Vás zajímat

6. března 2023
Technická aktualizace 5. 1. 2024

Tímto doporučením se aktualizuje Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním z 1. 6. 2020.

Streptococcus pneumoniae běžně označovaný jako pneumokok patří k nejčastějším bakteriálním původcům onemocnění u dětí. Pneumokokové infekce mají velmi různorodé manifestace a klinické jednotky od slizničních onemocnění...

Aktualizace Doporučeného postupu Společnosti infekčního lékařství a České vakcinologické společnosti ČLS JEP. Jako hyposplenismus označujeme stavy, kdy je slezina sice anatomicky přítomna, neplní však adekvátně svoje funkce. Jako asplenii označujeme stav, kdy slezina definitivně chybí (anatomická asplenie), nebo definitivně ztratila svou funkci (funkční asplenie).

Aktualizace 1.3. 2024 (1. verze z 13. prosince 2023)

Virus varicella-zoster (VZV) patří mezi DNA viry, jedná se o herpetický virus z čeledi Alfa-Herpesviridae. Lidský organismus je jediný rezervoár a zdroj infekce. Přestože má jediný sérotyp, genové analýzy umožňují jeho další dělení na 7 genotypů. Varicela (plané neštovice) je primární manifestací infekce, reaktivací viru v senzitivních gangliích dochází k onemocnění herpes zoster.

Předčasně narozené dětí (narozené před dokončeným 37. gestačním týdnem) mají zvýšené riziko získání očkováním preventabilních infekcí a rozvoje jejich komplikací.